Mesiac: máj 2021

PRESS RELEASE no. 4 Information for foreign crews at Rallye Tatry Slovakia

The organizing committee of the oldest Slovak car competition, Rallye Tatry Slovakia, is working at full speed. There is a month left until the start of the 48th edition, which will take place on May 28-30 in Poprad region. Due to the worldwide COVID-19 pandemic, the competition will be accompanied by strict epidemiological measures and regulations given by the Slovak government. The following press release is intended primarily for crews and competition teams from abroad.
The organizers from the AOS club Poprad declare that all foreign crews will have a smooth entry into Slovakia. „Each crew from abroad will receive an invitation letter from us informing them of the exemption and that the sports team and its members are not subject to quarantine. This will fulfill the letter of the Cross-Border Act,“ said Stanislav Hanzeli, chairman of the organizing committee and rally director.
To enter the territory of the Slovak Republic, each crew, including members of the competition team from neighbouring countries (Poland, Czech Republic, Austria, Hungary, Ukraine), must have a valid antigen test not older than 24 hours. Travellers from European Union countries are required to have a PCR test not older than 3 days (72 hours).
All participants of the race, including rally officials, members and mechanics of the competition teams, organizers, timekeepers, as well as media representatives, undergo antigen testing directly in Poprad before the competition, not older than 12 hours. „The collection point will be located next to the winter stadium, close to the headquarters and the service zone. For example, the crews will be tested on Thursday before the administrative checks and presentation of the competitors,“ Hanzeli said.

The above rules will apply to foreign participants, as well as to additional competitions. A high-ranking event called the FIA European Historic Regularity Rally Trophy will be held as the 2nd RALLYE TATRY SLOVAKIA REGULARITY and Poprad will also welcome competitors in the regularity of electric and hybrid vehicles under called GREEN RALLYE TATRY SLOVAKIA.
The state of emergency in Slovakia is valid until May 28, but the competition itself will start only after this date, on Saturday. Whether the fans will get to the event will be known a few days before the competition. „We believe that spectators will be allowed to enter. Together with SAMŠ, we are working hard to ensure that rallies and motorsport events are included among the sports with the exception of up to 2,000 people,“ Hanzeli explained, adding: „We invite all crews and competition teams to Slovakia. We are preparing a beautiful rally under the Tatra mountains with challenging special stages. Do not hesitate to apply and let’s spend the last weekend of May under the High Tatras together.“ Other news about the 48th Rallye Tatry Slovakia 2021 will come in the following press releases. They will be published on the official website www.rallyetatry.sk as well as and on the Facebook profile of the Rallye Tatry Slovakia. Poprad, 30 April 2021 Roman ORDELT, Press Secretary, Rallye Tatry Slovakia 2021

Informácie pre zahraničné posádky na Rallye Tatry Slovakia

Organizačný výbor najstaršej slovenskej automobilovej súťaže Rallye Tatry Slovakia pracuje na plné obrátky. Do štartu 48. ročníka, ktorý sa uskutoční v termíne 28. – 30. mája s centrom v Poprade zostáva mesiac. Súťaž budú kvôli celosvetovej pandémii COVID-19 sprevádzať prísne epidemiologické opatrenia a nariadenia Vlády Slovenskej republiky. Nasledujúca tlačová správa je určená predovšetkým pre posádky a súťažné tímy zo zahraničia .

Usporiadatelia z AOS klub Poprad deklarujú, že všetky zahraničné posádky budú mať bezproblémový vstup na Slovensko. „Každá posádka zo zahraničia dostane od nás pozývací list s informáciou o výnimke a o tom, že na športový tím a jeho členov sa nevzťahuje pobyt v karanténe. Naplníme tým literu zákona prechodu cez hranice,“ povedal Stanislav Hanzeli, predseda organizačného výboru a riaditeľ rally.

Pre vstup na územie Slovenskej republiky musí mať každá posádka, aj členovia súťažného tímu z okolitých štátov (Poľsko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Ukrajina), platný antigénový test nie starší ako 24 hodín. Od cestujúcich z krajín Európskej únie sa vyžaduje PCR test nie starší ako 3 dni (72 hodín).

Všetci účastníci pretekov, vrátane činovníkov rally, členov i mechanikov súťažných tímov, usporiadateľov, časomeračov, ale aj zástupcov médií absolvujú pred samotnou súťažou priamo v Poprade antigénové testovanie, nie staršie ako 12 hodín. „Odberné miesto bude umiestnené vedľa zimného štadióna, v blízkosti riaditeľstva a servisnej zóny. Napríklad posádky absolvujú testovanie už vo štvrtok pred administratívnym preberaním a registráciou súťažiacich,“ upresnil Hanzeli.

Uvedené pravidlá budú platiť pre zahraničných účastníkov, aj na samostatné súťaže. Pod Tatrami sa bude konať podujatie vysokého rangu s názvom FIA Európska trofej v rally pravidelnosti historických automobilov (FIA Trophy for Historic regularity Rallies) – 2. RALLYE TATRY SLOVAKIA REGULARITY a takisto v Poprade privítame aj súťažiacich v jazde pravidelnosti vozidiel s elektrickým a hybridným pohonom pod názvom GREEN RALLYE TATRY SLOVAKIA.

Núdzový stav je na Slovensku platný až do 28. mája, ale samotná súťaž odštartuje až po tomto termíne, v sobotu. Či sa na podujatie dostanú aj fanúšikovia, bude známe pár dní pred súťažou. „Veríme, že vstup divákov bude povolený. Spoločne so SAMŠ usilovne pracujeme na tom, aby motoristický šport, respektíve rally, boli zaradené medzi päť športov s výnimkou, ktoré by v exteriéri mohlo navštíviť až 2 000 osôb,“ vysvetlil Hanzeli a dodal: „Pozývame všetky posádky a súťažné tímy na Slovensko. Pripravujeme krásnu rally pod tatranskými vrcholmi na náročných rýchlostných skúškach. Neváhajte s prihláškou a poďme spoločne prežiť posledný májový víkend pod Vysokými Tatrami. „

Ďalší spravodajský servis v rámci 48. Rallye Tatry Slovakia 2021 prinesieme v nasledujúcich tlačových správach. Uverejnené budú postupne na oficiálnej webovej stránke www.rallyetatry.sk a na facebookovom profile tatranskej rally.

V Poprade 29. apríla 2021                             Roman ORDELT   

                                                                        tlačový tajomník

                                                             48. Rallye Tatry Slovakia 2021

Scroll to top